SYNNAlogoklein

Algemene voorwaarden Synna

ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Synna

Van liedekerkestraat 2

4758 AH Standdaarbuiten

www.synna.nl

 

Artikel 1 Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige opdrachten en overeenkomsten van/aan/met Synna.

 

Artikel 2 Offertes

 

Alle door Synna in reclame-uitingen verstrekte prijzen zijn voor Synna vrijblijvend.

Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffereerd, gelden tot 14 dagen na offertedatum.

Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden Synna pas na schriftelijke bevestiging zijdens Synna.

 

Synna heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of  aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die zij normaliter aan haar klanten in rekening brengt. Aan de gemaakte vergissing is Synna niet gebonden.

 

Artikel 3 Levering

 

Indien de klant wenst dat de goederen aan haar adres worden geleverd, is Synna bereid een transport voor de klant te organiseren. De goederen reizen dan voor rekening en risico van de klant.

Indien er klachten zijn over het vervoer, is Synna daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk en zal de klant rechtstreeks contact opnemen met de vervoerder. De in de offerte genoemde levertijd zal zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend.

 

Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal contact op worden genomen met de klant.

De in de offerte aangegeven levertijd vangt pas aan nadat het door de klant aangeleverde bestand door Synna is goedgekeurd.

Overschrijding van de in de offerte genoemde levertijdleidt niet tot aansprakelijkheid zijdens Synna en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4 Spoed

 

Er is sprake van spoed in de zin van dit artikel indien de klant de goederen eerder wenst te ontvangen dan op de offerte genoemde levertijd, met inbegrip van de in dat artikel voor Synna opgenomen uitloopmogelijkheid.

 

In geval van spoedproductie is Synna gerechtigd een spoedtarief in rekening te brengen bovenop de geoffreerde prijs van maximaal 50% van de offerteprijs.

In geval van spoedzending is Synna gerechtigd de extra koerierskosten volledig bij de klant in rekening te brengen.

 

De met de spoed genoemde levertijd zal zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet bindend. Overschrijding van de met de spoed genoemde levertijdleidt niet tot aansprakelijkheid zijdens Synna en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 5 Transportkosten

 

Indien de klant wenst dat Synna het vervoer organiseert, gaat Synna in de offerte uit van normaal koerierstransport. Indien koeriertransport redelijkerwijs niet mogelijk is (dit naar oordeel van Synna) dan schakelt Synna de klant in voor andere mogelijkheden. De extra kosten daarvan komen voor rekening van de klant.

 

Indien Synna het transport ten behoeve van de klant heeft georganiseerd, vindt aflevering door de vervoerder plaats op het adres dat in de offerte is genoemd, tenzij Synna schriftelijk met een ander adres heeft ingestemd. Alle extra kosten voor het afleveren aan een verkeerd adres, dan wel het niet kunnen afleveren doordat er niemand aanwezig was om de goederen in ontvangst te nemen, komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 6 Prijzen en bepalingen

 

Prijzen zijn exclusief BTW. Indien goederen opgeslagen worden ten behoeve

van de klant, geschiedt dit voor diens rekening en risico.

Betaling is à contant c.q. onder rembours of binnen 14 dagen na factuurdatum, mits Synna goedkeuring verkrijgt van haar kredietverzekeringsmaatschappij voor debiteurenverzekering van de klant, op een door Synna aangegeven bank- of girorekening. Indien de kredietverzekeringsmaatschappij geen toestemming verleent, dient de klant de factuur vooruit te betalen.

 

Synna kan de klant te allen tijde zekerheid vragen, dan wel een gedeeltelijke vooruitbetaling  verlangen. Indien de klant daar niet toe bereid is, is Synna gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit laat onverlet de verplichting van de klant tot voldoening van de factuur van Synna.

 

Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder enige ingebrekestelling, in verzuim en zal vanaf de 15e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd zijn. Bovendien is de klant dan tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00, behoudens het recht van Synna om de volledige door haar gemaakte incassokosten bij de klant in rekening te brengen.

 

Synna heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst aan de klant door te berekenen de prijsstijgingen (waaronder begrepen prijzen van materialen) en kostenstijgingen (waaronder begrepen de kosten van loon en transport). Indien een kostenstijging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

Geleverde goederen die niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van Synna. De klant mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen.

Synna heeft het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betaling van een schadevergoeding en winstderving aan Synna.

Indien Synna een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, is zij nimmer jegens de klant aansprakelijk voor de dientengevolge door de klant geleden schade, zoals (doch niet uitsluitend) opslagkosten en herstelkosten.

 

 

 

 

 

 

Artikel 8 Wijzigingen

 

Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant, van welke aard ook, die door de klant worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken, worden aan de klant extra berekend. Opgave van wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de klant.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 

Door het geven van een opdracht verklaart de klant dat hij geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart hij Synna voor alle aansprakelijkheid jegens derden, daaronder tevens begrepen de kosten van rechtsbijstand.

Alle intellectuele eigendomsrechten op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie etc. die door Synna aan de klant worden geleverd of beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij Synna. Vermenigvuldigen of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Synna.

Productiemiddelen zoals negatieven, positieven, werktekeningen, films, digitale gegevensdragers etc. blijven, tenzij deze door de klant zijn verstrekt, eigendom van Synna. Synna is niet verplicht deze te bewaren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 10 Aanleveren originelen

 

Originelen dienen op de door Synna aangegeven manier te worden aangeleverd. Indien op een andere manier wordt aangeleverd, is dat voor eigen verantwoordelijkheid van de klant en kunnen extra kosten aan de klant worden doorberekend. Ook kan de beeldkwaliteit negatief beïnvloed worden, waarvoor Synna nooit aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 11 Afwijkingen

 

De klant is zich er van bewust dat kleur, scherpte, structuur en materiaal nooit kan worden

gegarandeerd. Afwijkingen daarin zijn geen reden voor afkeuring van de order.

Ook bij nabestellingen zijn afwijkingen geen reden tot afkeuring van de order.

Synna heeft het recht 10% af te wijken van formaat.

In geval van zeefdrukken is Synna gerechtigd 10%af te wijken van het bestelde aantal (met een minimum van 1).

Indien een opgegeven lettertype niet beschikbaar is, kan dit, in overleg met de klant, vervangen worden door een daar op gelijkend lettertype.

Synna is niet verantwoordelijk voor houdbaarheid, hechting, slijtvastheid en andere eigenschappen van de gebruikte materialen. Ook voor door de klant aangeleverde materialen en halffabrikaten is Synna op geen enkele wijze verantwoordelijk.

 

Synna is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het aanleveren van een verkeerd bestand. Synna is niet gehouden om de ontwerpen en bestanden vooraf te controleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 

Synna is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.In geval van aansprakelijkheid zijdens Synna heeft Synna de keuze tussen hernieuwde levering van producten, dan wel restitutie c.q. kwijtschelding van het factuurbedrag.

 

De aansprakelijkheid van Synna gaat in ieder geval nimmer het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar betaalde bedrag te boven.

In geval van een onrechtmatige daad van Synna, haar medewerkers of derden waarvoor Synna rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, is Synna slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel of een andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer

bedragen dan € 100.000,00 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade dit schriftelijk aan Synna heeft gemeld.

 

Voor door Synna geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan Synna wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Synna wordt vergoed.

Voor zelfklevende folie geldt de door de fabrikant opgegeven garantie, uitgave van gegeven specificaties over kleur, echtheid, hechtend vermogen, opbrenginstructies, verwerkingstemperatuur en -omstandigheden. Bij eventuele geschillen kan de expertise van de fabrikant gevraagd worden.

 

Indien door Synna geleverde teksten en afbeeldingen door de klant gebruikt worden voor reproductiedoeleinden, is Synna slechts aansprakelijk voor eventuele door haar gemaakte fouten in het oorspronkelijk ontwerp en nooit voor het geproduceerde. De klant is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan Synna te melden, zodat deze door haar hersteld kunnen worden. Dit geldt tevens voor teksten en afbeeldingen van zelfklevende folie of andere materialen, alvorens deze op een drager

geplakt of bevestigd worden. Synna is niet aansprakelijk voor enige montage- of plaatsingskosten of andere herstelkosten indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van de geleverde materialen.

 

Indien de klant Synna opdracht geeft voor het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken etc. dient de klant zelf zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen c.q. anderszins vereiste toestemming van derden. Indien hieraan niet is voldaan en na plaatsing of bevestiging blijkt dat er wel een vergunning of toestemming van derden vereist was, dan zijn alle kosten voor zowel de bevestiging als voor de verwijdering, herplaatsing, eventueel herstel van aangebrachte

schade en eventuele boetes voor rekening van de klant.

Synna staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen na levering ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de klant of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.

Synna is nimmer aansprakelijk voor lakbeschadiging, dan wel beschadiging van enige ondergrond.

Synna is nimmer aansprakelijk voor stormschade.

Synna is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen c.q. het herstellen van het loslaten, omvallen of wegwaaien van door haar bevestigde goederen c.q. materialen.

De klant vrijwaart Synna voor alle schade toegebracht aan derden, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand.

 

 

 

 

 

Artikel 13 Klachten

 

Eventuele klachten over de aan de klant geleverde goederen dienen binnen vijf dagen na levering, althans nadat de klant het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Synna bekend te worden gemaakt. Daarna geldt de order als geaccepteerd en vervalt ieder recht op reclame.

 

Goederen waarover klachten bestaan, dienen te allen tijde geretourneerd te worden aan Synna zodat Synna de klacht kan beoordelen en in onderling overleg kan herstellen. Indien de klant een klacht zelf herstelt, vervalt alle aansprakelijkheid van Synna. Synna is

bovendien niet aansprakelijk voor de kosten van herstel door de klant zelf of door derden uitgevoerd

 

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden

 

Synna is gerechtigd om een opdracht of een gedeelte daarvan door derden te laten uitvoeren. Indien er fouten zijn ontstaan in het door een derde verricht werk c.q. daardoor schade is ontstaan, is Synna daarvoor niet aansprakelijk en dient de klant de betreffende derde rechtstreeks zelf aan te spreken.

 

Artikel 15 Annulering en opzegging

 

Indien de klant de gesloten overeenkomst voor de eerste oplevering geheel of gedeeltelijk wil annuleren, dan is de klant een boete verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de reeds door Synna gemaakte kosten, onverminderd het recht van Synna om daarnaast volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

Opzegging van product afname bij Synna, dit uiterlijk 1 maand voor het verlengen van het abonnement te gebeuren of bij het staken van de bedrijfswerkzaamheden. In het laatste geval dient er een overhandiging van uitschrijving KvK overhandigd te worden.

 

Artikel 16 Ontbinding

 

Mocht een der partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of naar zijn keuze nakoming van de verplichtingen op te schorten totdat door of namens de andere partij zekerheid wordt gesteld.

Alle aan de tot ontbinding gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten ter zake de nakoming van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de geleverde zaken.

 

Artikel 17 Nietigheid

 

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mocht worden geoordeeld, heeft dat geen gevolg voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 18 Geschillenregeling

 

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

 

Artikel 19 Credit abonnement

 

Afgenomen credits zijn een jaar geledig vanaf de datum dat ze zijn afgenomen en kunnen niet mee worden genomen in het volgende abonnementsjaar.

Verhogen van het abonnement is ten alle tijden mogelijk en word stilzwijgend elk jaar verlengd tenzij de afnemer dit 1 maand voor het aflopen van het abonnement schriftelijk aangeeft niet af te willen nemen.

 

Artikel 20 Reclame uitingen

 

Synna is gerechtigd haar naam en weblink gegevens in de footer van het opgeleverde product weer te geven. Synna zal ook op haar website de naam en weblink van de afnemer plaatsen.

 

 

Artikel 21 Ontwerp eigendom

 

Het ontwerp van het produkt blijft eigendom van Synna en zal op de server van Synna worden geplaatst en gebruikt. De afnemer heeft de mogelijkheid het ontwerp af te kopen.

Gekochte ontwerpen vallen nimmer onder de aansprekelijkheid van Synna maar zal op de server van Synna blijven staan tegen de jaarlijkse hostingkosten. De afnemer zal het recht op sevice en onderhoud verliezen.