Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige opdrachten en
overeenkomsten van/aan/met Synna.


Artikel 2 Offertes
Alle door Synna in reclame-uitingen verstrekte prijzen zijn voor Synna vrijblijvend.
Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffereerd, gelden tot 14 dagen na
offertedatum.
Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden Synna pas na
schriftelijke bevestiging zijdens Synna.
Synna heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of
aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die zij normaliter
aan haar klanten in rekening brengt. Aan de gemaakte vergissing is Synna niet gebonden.

Artikel 3 Levering
Indien de klant wenst dat de goederen aan haar adres worden geleverd, is Synna bereid
een transport voor de klant te organiseren. De goederen reizen dan voor rekening en
risico van de klant.
Indien er klachten zijn over het vervoer, is Synna daarvoor niet verantwoordelijk c.q.
aansprakelijk en zal de klant rechtstreeks contact opnemen met de vervoerder. De in de
offerte genoemde levertijd zal zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is niet
bindend.
Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal contact op worden genomen met de klant.
De in de offerte aangegeven levertijd vangt pas aan nadat het door de klant aangeleverde
bestand door Synna is goedgekeurd.
Overschrijding van de in de offerte genoemde levertijdleidt niet tot aansprakelijkheid
zijdens Synna en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 4 Spoed
Er is sprake van spoed in de zin van dit artikel indien de klant de goederen eerder wenst te
ontvangen dan op de offerte genoemde levertijd, met inbegrip van de in dat artikel voor
Synna opgenomen uitloopmogelijkheid.
In geval van spoedproductie is Synna gerechtigd een spoedtarief in rekening te brengen
bovenop de geoffreerde prijs van maximaal 50% van de offerteprijs.
In geval van spoedzending is Synna gerechtigd de extra koerierskosten volledig bij de
klant in rekening te brengen.
De met de spoed genoemde levertijd zal zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar
is niet bindend. Overschrijding van de met de spoed genoemde levertijdleidt niet tot
aansprakelijkheid zijdens Synna en is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Transportkosten
Indien de klant wenst dat Synna het vervoer organiseert, gaat Synna in de offerte uit van
normaal koerierstransport. Indien koeriertransport redelijkerwijs niet mogelijk is (dit naar
oordeel van Synna) dan schakelt Synna de klant in voor andere mogelijkheden. De extra
kosten daarvan komen voor rekening van de klant.
Indien Synna het transport ten behoeve van de klant heeft georganiseerd, vindt aflevering
door de vervoerder plaats op het adres dat in de offerte is genoemd, tenzij Synna
schriftelijk met een ander adres heeft ingestemd. Alle extra kosten voor het afleveren aan
een verkeerd adres, dan wel het niet kunnen afleveren doordat er niemand aanwezig was
om de goederen in ontvangst te nemen, komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 6 Prijzen en bepalingen
Prijzen zijn exclusief BTW. Indien goederen opgeslagen worden ten behoeve
van de klant, geschiedt dit voor diens rekening en risico.
Betaling is à contant c.q. onder rembours of binnen 14 dagen na factuurdatum, mits Synna
goedkeuring verkrijgt van haar kredietverzekeringsmaatschappij voor
debiteurenverzekering van de klant, op een door Synna aangegeven bank- of
girorekening. Indien de kredietverzekeringsmaatschappij geen toestemming verleent, dient
de klant de factuur vooruit te betalen.
Synna kan de klant te allen tijde zekerheid vragen, dan wel een gedeeltelijke
vooruitbetaling verlangen. Indien de klant daar niet toe bereid is, is Synna gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit laat onverlet de verplichting van de
klant tot voldoening van de factuur van Synna.
Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder enige ingebrekestelling, in verzuim en zal vanaf
de 15e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand (of een gedeelte daarvan)
verschuldigd zijn. Bovendien is de klant dan tevens de buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. Deze worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van
€ 250,00, behoudens het recht van Synna om de volledige door haar gemaakte
incassokosten bij de klant in rekening te brengen.
Synna heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst aan de klant door te
berekenen de prijsstijgingen (waaronder begrepen prijzen van materialen) en
kostenstijgingen (waaronder begrepen de kosten van loon en transport). Indien een
kostenstijging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te
beëindigen

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen die niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van Synna. De klant
mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook
aan derden beschikbaar stellen.
Synna heeft het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum
betaald, terug te halen. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betaling van een
schadevergoeding en winstderving aan Synna.
Indien Synna een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, is zij nimmer jegens de
klant aansprakelijk voor de dientengevolge door de klant geleden schade, zoals (doch niet
uitsluitend) opslagkosten en herstelkosten.


Artikel 8 Wijzigingen
Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant, van welke aard ook, die door de klant
worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken, worden aan de klant extra berekend.
Opgave van wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of
telefonische opdracht is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor
rekening van de klant.


Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
Door het geven van een opdracht verklaart de klant dat hij geen inbreuk maakt op de
intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart hij Synna voor alle
aansprakelijkheid jegens derden, daaronder tevens begrepen de kosten van
rechtsbijstand.
Alle intellectuele eigendomsrechten op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten,
documentatie etc. die door Synna aan de klant worden geleverd of beschikbaar gesteld,
berusten uitsluitend bij Synna. Vermenigvuldigen of gebruik hiervan kan alleen na
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Synna.
Productiemiddelen zoals negatieven, positieven, werktekeningen, films, digitale
gegevensdragers etc. blijven, tenzij deze door de klant zijn verstrekt, eigendom van
Synna. Synna is niet verplicht deze te bewaren, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen.


Artikel 10 Aanleveren originelen
Originelen dienen op de door Synna aangegeven manier te worden aangeleverd. Indien
op een andere manier wordt aangeleverd, is dat voor eigen verantwoordelijkheid van de
klant en kunnen extra kosten aan de klant worden doorberekend. Ook kan de
beeldkwaliteit negatief beïnvloed worden, waarvoor Synna nooit aansprakelijk kan worden
gesteld.


Artikel 11 Afwijkingen
De klant is zich er van bewust dat kleur, scherpte, structuur en materiaal nooit kan worden
gegarandeerd. Afwijkingen daarin zijn geen reden voor afkeuring van de order.
Ook bij nabestellingen zijn afwijkingen geen reden tot afkeuring van de order.
Synna heeft het recht 10% af te wijken van formaat.
In geval van zeefdrukken is Synna gerechtigd 10%af te wijken van het bestelde aantal
(met een minimum van 1).
Indien een opgegeven lettertype niet beschikbaar is, kan dit, in overleg met de klant,
vervangen worden door een daar op gelijkend lettertype.
Synna is niet verantwoordelijk voor houdbaarheid, hechting, slijtvastheid en andere
eigenschappen van de gebruikte materialen. Ook voor door de klant aangeleverde
materialen en halffabrikaten is Synna op geen enkele wijze verantwoordelijk.
Synna is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van een onjuist ontwerp of het
aanleveren van een verkeerd bestand. Synna is niet gehouden om de ontwerpen en
bestanden vooraf te controleren.


Artikel 12 Aansprakelijkheid
Synna is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.In geval van aansprakelijkheid zijdens
Synna heeft Synna de keuze tussen hernieuwde levering van producten, dan wel restitutie
c.q. kwijtschelding van het factuurbedrag.
De aansprakelijkheid van Synna gaat in ieder geval nimmer het door haar
aansprakelijkheidsverzekeraar betaalde bedrag te boven.
In geval van een onrechtmatige daad van Synna, haar medewerkers of derden waarvoor
Synna rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, is Synna slechts aansprakelijk voor
vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel of een andere schade, deze laatste
voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding
in geen geval meer
bedragen dan € 100.000,00 per gebeurtenis of samenhangende reeks van
gebeurtenissen. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds dat de klant na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade dit schriftelijk aan Synna heeft
gemeld.
Voor door Synna geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie
gegeven, zoals die door een toeleverancier aan Synna wordt verleend en nagekomen.
Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de
toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan Synna wordt
vergoed.
Voor zelfklevende folie geldt de door de fabrikant opgegeven garantie, uitgave van
gegeven specificaties over kleur, echtheid, hechtend vermogen, opbrenginstructies,
verwerkingstemperatuur en -omstandigheden. Bij eventuele geschillen kan de expertise
van de fabrikant gevraagd worden.
Indien door Synna geleverde teksten en afbeeldingen door de klant gebruikt worden voor
reproductiedoeleinden, is Synna slechts aansprakelijk voor eventuele door haar gemaakte
fouten in het oorspronkelijk ontwerp en nooit voor het geproduceerde.

De klant is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over
te gaan en eventuele fouten per omgaande aan Synna te melden, zodat deze door haar
hersteld kunnen worden. Dit geldt tevens voor teksten en afbeeldingen van zelfklevende
folie of andere materialen, alvorens deze op een drager
geplakt of bevestigd worden. Synna is niet aansprakelijk voor enige montage- of
plaatsingskosten of andere herstelkosten indien eventuele fouten of gebreken
geconstateerd worden na verwerking van de geleverde materialen.
Indien de klant Synna opdracht geeft voor het plaatsen of bevestigen van reclameborden,
lichtbakken etc. dient de klant zelf zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen
c.q. anderszins vereiste toestemming van derden. Indien hieraan niet is voldaan en na
plaatsing of bevestiging blijkt dat er wel een vergunning of toestemming van derden vereist
was, dan zijn alle kosten voor zowel de bevestiging als voor de verwijdering, herplaatsing,
eventueel herstel van aangebrachte
schade en eventuele boetes voor rekening van de klant.
Synna staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen na levering ontstaan als gevolg
van normale slijtage, ondeskundig of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of
welke het gevolg zijn van door de klant of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.
Synna is nimmer aansprakelijk voor lakbeschadiging, dan wel beschadiging van enige ondergrond.
Synna is nimmer aansprakelijk voor stormschade.
Synna is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen c.q. het herstellen van het loslaten,
omvallen of wegwaaien van door haar bevestigde goederen c.q. materialen.
De klant vrijwaart Synna voor alle schade toegebracht aan derden, daaronder begrepen
de kosten van rechtsbijstand.


Artikel 13 Klachten
Eventuele klachten over de aan de klant geleverde goederen dienen binnen 14 dagen na
levering, althans nadat de klant het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken,
schriftelijk aan Synna bekend te worden gemaakt. Daarna geldt de order als geaccepteerd
en vervalt ieder recht op reclame.
Goederen waarover klachten bestaan, dienen te allen tijde geretourneerd te worden aan
Synna zodat Synna de klacht kan beoordelen en in onderling overleg kan herstellen.
Indien de klant een klacht zelf herstelt, vervalt alle aansprakelijkheid van Synna. Synna is
bovendien niet aansprakelijk voor de kosten van herstel door de klant zelf of door derden
uitgevoerd


Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden
Synna is gerechtigd om een opdracht of een gedeelte daarvan door derden te laten
uitvoeren. Indien er fouten zijn ontstaan in het door een derde verricht werk c.q. daardoor
schade is ontstaan, is Synna daarvoor niet aansprakelijk echter zal deze wel bemiddelen om tot een goede oplossing te komen.


Artikel 15 Annulering en opzegging
Indien de klant de gesloten overeenkomst voor de eerste oplevering geheel of gedeeltelijk
wil annuleren, dan is de klant een boete verschuldigd van 50% van de overeengekomen
prijs, vermeerderd met de reeds door Synna gemaakte kosten, onverminderd het recht
van Synna om daarnaast volledige vergoeding van de door haar geleden schade te
vorderen.
Opzegging van product afname bij Synna, dit uiterlijk 1 maand voor het verlengen van het
abonnement te gebeuren of bij het staken van de bedrijfswerkzaamheden. In het laatste
geval dient er een overhandiging van uitschrijving KvK overhandigd te worden.


Artikel 16 Ontbinding
Mocht een der partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de
wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden
of naar zijn keuze nakoming van de verplichtingen op te schorten totdat door of namens
de andere partij zekerheid wordt gesteld.
Alle aan de tot ontbinding gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat
moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten ter zake de nakoming van verbintenissen
blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het
eigendomsrecht van de geleverde zaken.


Artikel 17 Nietigheid
Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mocht worden
geoordeeld, heeft dat geen gevolg voor de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden.


Artikel 18 Geschillenregeling
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Breda.


Artikel 19 Abonnement
Afgenomen abonnementen zijn een geldig vanaf de datum dat ze zijn afgenomen voor de duur die is afgesproken.
Verhogen van het abonnement is ten alle tijden mogelijk en wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als eerste werd afgesproken.
Tenzij de afnemer dit 1 maand voor het aflopen van het abonnement schriftelijk
aangeeft niet af te willen nemen.


Artikel 20 Reclame uitingen
Synna is gerechtigd haar naam en weblink gegevens in de footer van het opgeleverde
product weer te geven. Synna zal ook op haar website de naam en weblink van de
afnemer plaatsen.


Artikel 21 Ontwerp eigendom
Het ontwerp van het product blijft eigendom van Synna en zal op de server van Synna
worden geplaatst en gebruikt. De afnemer heeft de mogelijkheid het ontwerp af te kopen.
Gekochte ontwerpen vallen nimmer onder de aansprakelijkheid van Synna maar zal op de
server van Synna blijven staan tegen de jaarlijkse hostingkosten. De afnemer zal het recht
op service en onderhoud verliezen.


Verwerkersovereenkomst Synna
Artikel 22 Wij en u
Deze verwerkersovereenkomst schrijven we graag in de u-vorm. We geloven in transparante,
duidelijke en eerlijke communicatie. Als we schrijven over 'u' of 'uw', dan bedoelen we u als
gebruiker van onze online diensten. Dit kan zijn onze online applicatie of het bezoek aan onze
website. u wordt in deze overeenkomst ook wel de Verwerkingsverantwoordelijke genoemd.
Schrijven we over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', dan bedoelen we Synna, gevestigd aan de van
liedekerkestraat 2, 4758 AH te Standdaarbuiten, Nederland. Synna is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 62843885. Wij zijn in deze overeenkomst de Verwerker.


Artikel 23 Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken alleen persoonsgegevens om onze dienstverlening mogelijk te maken, zodat u uw
website kan beheren doen via onze software. We hebben geen zeggenschap over het doel en de
middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. We nemen geen zelfstandige
beslissingen over de ontvangen persoonsgegevens, het gebruik van de persoonsgegevens, de
verstrekking aan derden en de duur van de opslag van de persoonsgegevens.
U, als verwerkingsverantwoordelijke, staat ervoor in dat u vanaf 25 mei 2018, het moment dat de
AVG van toepassing wordt, een register bijhoudt van de onder deze verwerkersovereenkomst
geregelde verwerkingen. U vrijwaart ons tegen alle aanspraken en claims die verband houden met
het niet juist naleven van deze registerplicht.


Artikel 24 Verantwoordelijkheden van u en van ons
We spreken af dat we allebei zorg zullen dragen voor de naleving van de huidige privacywet- en
regelgeving. We zullen de toegestane verwerkingen uitvoeren binnen een
(semi-)geautomatiseerde omgeving.
Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die onder deze
verwerkersovereenkomst vallen onder instructies van u en onder uitdrukkelijke
eindverantwoordelijkheid van u als verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen
van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot:
de verzameling van de persoonsgegevens door u;
verwerkingen voor doeleinden die niet door u aan ons zijn gemeld;
verwerkingen door derden en/of andere doeleinden,zijn wij niet verantwoordelijk.
De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij u.
U garandeert ons dat de persoonsgegevens die wij voor u verwerken volgens deze
verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn verkregen en geen inbreuk maakt op enig recht
van derden.
Wij zullen zorgdragen voor het naleven van de voorwaarden die op grond van de Wbp en AVG
worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door ons vanuit onze rol als verwerker.


Artikel 25 Doorgifte van persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU) of de VS. De
datacenters waar de servers van ons gehuisvest zijn, bevinden zich in de EU. De datacenters
houden zich ook aan de Europese wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Europese
wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit.
U geeft ons toestemming om, indien van toepassing, ook de persoonsgegevens te laten verwerken
in landen buiten de Europese Unie met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

Artikel 26 Subverwerkers
U verleent ons toestemming om subverwerkers in te schakelen voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Denk hierbij aan
onze koppelingen met contactformulieren om vragen te verwerken of bijvoorbeeld Google maps
voor de locatie van uw bedrijf.
We gebruiken alleen subverwerkers indien u optionele diensten van ons gebruikt. Denk aan het
contactformulier, blog onderhouden, etc. U bent niet verplicht om deze diensten/subverwerkers te
gebruiken. Onze dienst functioneert ook zonder deze optionele diensten. U hebt het recht om
bezwaar te maken tegen subverwerkers. Stuur uw bezwaar inclusief argumenten door naar ons
per e-mail. We zullen dan samen in overleg treden om tot een oplossing te komen.
Wij zorgen er als verwerker van uw persoonsgegevens voor dat subverwerkers schriftelijk
minimaal dezelfde plichten op zich nemen als tussen ons is overeengekomen middels deze
verwerkersovereenkomst. We zijn aansprakelijk voor schade in het kader van persoonsgegevens
door het handelen of nalaten van de subverwerker waarbij de aansprakelijkheidsbeperking geldt uit
onze algemene voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht (zoals
gedefinieerd in onze algemene voorwaarden) aan de kant van de subverwerker.
We zullen geen nieuwe subverwerkers gegevens laten verwerken zonder u daarover tijdig te
informeren. U kunt, indien u dat nodig acht, bezwaar maken bij ons tegen de subverwerker en u
heeft dan de mogelijkheid om uw account en al uw data te vernietigen.


Artikel 27 Beveiliging
We hebben gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We maken gebruik
van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle
verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Alle wachtwoorden worden
bij ons veilig opgeslagen d.m.v. cryptografische beveiliging.
We hebben de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
logische toegangscontrole, gebruikmakend van sterke wachtwoorden
encryptie (versleuteling) van persoonsgegevens die staan opgeslagen in de database;
organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
U stelt enkel uw persoonsgegevens beschikbaar aan ons voor verwerking indien u uzelf ervan hebt
verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. U bent zelf verantwoordelijk voor
de naleving van de door ons afgesproken maatregelen.


Artikel 28 Meldplicht datalekken
De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens
door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. We zullen daarom zelf geen meldingen doen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zullen wij als verwerker u juist, tijdig en volledig
informeren over relevante incidenten, zodat u als verwerkingsverantwoordelijke aan deze wettelijke
verplichtingen kan voldoen. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie.
Bepaling datalek
Voor het bepalen van een datalek, gebruiken we de AVG en de Beleidsregels meldplicht
datalekken als leidraad. Onder een datalek vallen alle beveiligingsincidenten waardoor de
bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld
gaan om het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een
e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden of een
malwarebesmetting.
Indien u een (voorlopige) melding doet bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n)
over een datalek bij ons, terwijl zonder meer voor u duidelijk is dat bij ons geen sprake is van een
datalek dan bent u aansprakelijk voor alle door ons geleden schade en kosten. U bent daarnaast
verplicht een dergelijke melding direct in te trekken dan wel te rectificeren.
Melding aan de klant
Indien blijkt dat bij er bij ons sprake is van een datalek, dat door u gemeld moet worden aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zullen we u daarover zo spoedig
mogelijk informeren nadat wij bekend zijn geworden met het datalek. Om dit te realiseren zorgen
we ervoor dat al onze medewerkers in staat zijn en blijven om een datalek te constateren en
verwachten we van onze opdrachtnemers dat zij ons in staat stellen om hieraan te kunnen
voldoen. Voor de duidelijkheid: als er een datalek is bij een leverancier van ons, dan melden wij dit
uiteraard ook. U hoeft niet rechtstreeks contact op te nemen met onze leveranciers, wij zijn uw
contactpunt.


Informeren klant
In eerste instantie zullen we de contactpersoon van het gebruikersaccount informeren over een
datalek. Het is de verantwoordelijkheid van u als gebruiker om te zorgen dat uw contactinformatie
juist en accuraat is. Deze informatie is te controleren via een e-mail naar info@synna.nl


Informatie verstrekken
We proberen u direct alle informatie te verstrekken die nodig is om een melding bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te doen. Indien deze informatie nog niet bekend is,
bijvoorbeeld omdat het datalek nog in onderzoek is, dan zullen we de informatie verstrekken die u
nodig hebt om in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens
en/of de betrokkene(n) te doen. Hierbij volgen we de informatielijst uit de eerder genoemde
beleidsregels. Dit bevat in ieder geval de aard van de inbreuk, een beschrijving van de
geconstateerde, de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk en de getroffen en te treffen
maatregelen om de negatieve gevolgen van het datalek te beperken en te verhelpen.
Termijn van informeren
De AVG geeft aan dat er 'onverwijld' gemeld moet worden. Dit is volgens de Autoriteit
Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en zo mogelijk niet later dan 72 uur na ontdekking.
Wij informeren jou daarom zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur na het ontdekken van een
datalek, zodat er tijdig melding kan worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voortgang en maatregelen
We zullen u op de hoogte houden van de voortgang en de maatregelen die getroffen worden. We
maken hierover afspraken met de primaire contactpersoon bij de initiële melding. In ieder geval
houden we u op de hoogte bij een wijziging van de situatie, het bekend worden van nadere
informatie en over de maatregelen die getroffen worden of zijn.


Artikel 29 Afhandeling van verzoeken van betrokkenen
In het geval dat een betrokkene een verzoek doet bij ons over zijn persoonsgegevens, zullen we
het verzoek doorsturen naar u. We mogen de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen. We zullen
de noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat u hulp
nodig hebt van ons voor de uitvoering van het verzoek van een betrokkene dan kunnen we hier
eventueel kosten voor in rekening brengen.


Artikel 30 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Op alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen en/of zelf verzamelen in het kader van deze
verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. We zullen deze
informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we het hebben verkregen tenzij deze
in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet herleidbaar is tot de betrokkenen.
De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover u een uitdrukkelijke toestemming hebt
gegeven om de informatie aan derden te verschaffen of indien het verstrekken van de informatie
aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van onze algemene voorwaarden of
deze verwerkersovereenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om informatie aan
een derde te verstrekken.


Artikel 31 Audit
U heeft het recht om een audit uit te voeren of te laten uitvoeren door een deskundige
onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van alle
punten uit deze verwerkersovereenkomst en alles wat daar direct verband mee houdt.
Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat u bij ons de aanwezige soortgelijke relevante
auditrapportages hebt opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door u
geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigt. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij
ons aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het
naleven van deze verwerkersovereenkomst door ons. De door u geïnitieerde audit vindt twee
weken na voorafgaande aankondiging door jou en vindt maximaal eens per kalenderjaar plaats.
We zullen aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie zo tijdig
mogelijk en binnen een redelijke termijn van maximaal twee weken ter beschikking stellen. De
bevindingen van de uitgevoerde audit zullen door ons in onderling overleg worden beoordeeld en
gezamenlijk wordt bepaald welke wijzigingen worden doorgevoerd bij ons en bij jou.
Alle kosten van de audit komen voor uw rekening, waaronder ook de (interne) kosten die wij
maken. Hieronder vallen dus ook de kosten van een derde partij als deze ingeschakeld wordt om
de audit uit te voeren


Artikel 32 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ons beide voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van deze verwerkersovereenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt
beperkt tot de hoogte van de laatste factuur die u heeft voldaan. Voorwaarde voor het ontstaan
van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het bekend
worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding
door u vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat u bekend bent geworden met het
feit dat u schade heeft geleden.
Wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van u als gevolg van een boete opgelegd door
een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere
in het kader van wettelijke meldplichten.


Artikel 33 Duur en beëindiging
Doordat u gebruik maakt van onze diensten of doordat u onze website bezoekt, gelden deze
voorwaarden. Als u een gebruikersaccount bij ons aanmaakt, geeft u expliciet aan dat u akkoord
bent met de algemene voorwaarden, waaronder deze verwerkersovereenkomst, die integraal deel
uitmaakt van onze algemene voorwaarden. Wij werken in alle gevallen op basis van deze
verwerkersovereenkomst en wijken hier alleen vanaf als dit expliciet schriftelijk of per e-mail is
overeengekomen.

Deze verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in onze algemene
voorwaarden die tussen ons geldt.
Wil u zelf al uw data verwijderen? Dan kun u dit zelf regelen door een e-mail te sturen naar
info@synna.nl. Zorg er wel voor dat u eerst al u data exporteert naar een andere plek voordat u uw
gebruikersaccount verwijdert. We zullen namelijk direct uw gebruikersaccount en alle bijbehorende
data vernietigen. Het is niet mogelijk om dit op een later moment te herstellen.


Artikel 34 Oplossen van geschillen
Laten we eerst uw geschil samen bespreken en laten we proberen om er samen uit te komen
zonder dat er een officiële juridische procedure nodig is. We horen graag van u als u niet tevreden
bent over ons. Als we er niet samen uitkomen leggen we het geschil tussen ons voor aan een
bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar we gevestigd zijn. Op deze
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Indien u nog vragen hebt over onze verwerkingsovereenkomst, dan kun u contact met ons
opnemen. Mail de helpdesk op info@synna.nl


Versie 01-08-2023


Synna

Algemene Voorwaarden